Správa
športových
a telovýchovných
zariadení
mesta

Všetky aktuálne info nájdete na www.zaaresbb.sk !!!!HOME
Vítame Vás na stránke Správy športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica, ktorá vznikla na propagáciu športu v našom meste.

 

Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica

Pre zlepšenie situácie v spravovaní športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica bol odsúhlasený mestským zastupiteľstvom vznik novovzniknutej organizácie Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica s účinnosťou od 1.6.2009.

V rámci hlavnej činnosti od 01. 06. 2009 organizácia Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica v plnom rozsahu zabezpečuje nasledovné činnosti :

- prevádzka športovísk a zariadení,
- vytvorenie priestoru pre vhodné aktivity rôzneho charakteru, nielen pre vrcholový a výkonnostný šport,
- prenájom nebytových priestorov,
- reprezentáciu mesta prostredníctvom športových , kultúrnych a iných aktivít,
- údržbu, rekonštrukciu a opravy,
- spoluprácu so školami v pôsobnosti mesta Banská Bystrica zameraná  na rozvoj športu a talentovanej mládeže,
- vytváranie podmienok pre športové aktivity ob
čanov mesta Banská Bystrica
- budovanie nových telovýchovných objektov a zariadení
- spolupracova
ť s inými organizáciami pri organizovaní exhibičných vystúpení,

reprezentačných podujatí, charitatívnych a kultúrne – spoločenských akcií.

Riaditeľ organizácie: Mgr. Ivan Šabo


ekonóm organizácie: Ing. Martin Majling


referentka: Anna Baloghová

vedúci technického úseku: Peter Čunderlík